Người theo dõi

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN VỀ VIỆC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT tRUNG ƯƠNG 4-kHÓA 11

Nhu cầu hiện nay về việc viết kiểm điểm nhưng không có mẫu...Xin giới thiệu ai cần thoải mái coppy về sửa lại tên rồi in ra là xong. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ngäc lÆc, ngµy .... th¸ng .... n¨m 2013. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI Tên tôi là : Cao Văn V - Sinh ngày 05/11/1979 - Sinh hoạt tại: Chi bộ NHNN &PTNT Á Châu Thực hiện theo Kế hoạch số: 69-KH/HU ngày 18/10/2013 và Công văn số 618-CV/HU ngày 04/11/2013 của Ban thường vụ huyện ủy về việc “Kiểm điểm kết quả, triển khai và khắc phục thực hiện Nghị quyết TW4”. Tôi xin báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết như sau: I. KẾT QUẢ VÀ ƯU ĐIỂM: 1. Việc quán triệt, học tập, nghiên cứu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: Sau khi được tiếp thu học tập Nghị quyết Trung ương 4 do đồng chí Bí thư Chi bộ triển khai tại đơn vị và tham gia tiếp thu Nghị quyết tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Bản thân đã học tập, nghiên cứu thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc. Có tinh thần và trách nhiệm cao theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra. 2. Công tác chuẩn bị kiểm điểm của cá nhân theo tinh thần Nghị quyết, kể cả việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và gợi ý kiểm điểm: Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phân công bản thân là cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc thực hiện báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình cho cá nhân. Trong đó trọng tâm bám sát những vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Về nội dung bám sát vào 3 nội dung mà Nghị quyết TW 4 đề ra đó là: - Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống. - Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. - Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đồng thời bám sát đề cương hướng dẫn kiểm điểm của Ban thường vụ Huyện ủy, Ban cán Đảng VKSND tỉnh, Chương trình kiểm điểm của Chi bộ. Bản thân đã thực hiện đúng nội dung kế hoạch hướng dẫn kiểm điểm. * Tiếp thu ý kiến đóng góp: Thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI). Bản thân không có vấn đề gì mà Chi bộ và các tổ chức quần chúng trong đơn vị cần gợi ý kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. 3. Kết quả kiểm điểm của cá nhân. - Qua bản kiểm điểm của bản thân được kiểm điểm trước Chi bộ có sự tham gia chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Chi bộ. Tại buổi kiểm điểm đã kết luận kiểm điểm đạt yêu cầu. - Bản thân không có gợi ý cần phải kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4. 4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục thiếu sót, khuyết điểm: - Việc xây dựng kế hoạch và khắc phục: Ngay sau khi kiểm điểm bản thân đã xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại tự nhận thấy: + Khắc phục ngay việc tiếp thu học tập Nghị quyết. + Chấp hành giờ công, ngày công đúng theo quy định. - Kết quả khắc phục thiếu sót, khuyết điểm: : Sau khi kiểm điểm Nghị quyết TW4 xong tôi đã khắc phục ngay những thiếu sót, đó là: Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình; Chấp hành giờ công, ngày công đúng theo quy định. *) Nguyªn nh©n của những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên: + Nguyên nhân chủ quan: Việc phân loại đánh giá cán bộ đảng viên, công chức đôi khi còn né tránh, nể nang. Chấp hành giờ công, ngày công chưa được đúng theo quy định. + Nguyên nhân khách quan: - Bản thân đang nuôi con nhỏ nên việc chấp hành giờ công, ngày công đôi lúc, đôi khi chưa đúng theo quy định của Luật lao động cũng như quy chế của ngành. III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC, SỮA CHỮA TRONG THỜI GIAN TỚI: - Thời gian tới sẽ sắp xếp thời gian một cách khoa học để chấp hành giờ công, ngày công theo đúng quy định. - Có tinh thàn cầu tiến và học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm của các đồng nghiệp. - Mạnh dạn đấu tranh phê bình và tự phê bình. - Bản thân tiếp tục thực hiện cuộc vận động, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bản thân đề ra tiêu chí phù hợp để phấn đấu thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhất là trong việc thực hiện kế hoạch của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh về triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” để thực hiện tiêu chí Người cán bộ kiểm sát kiểu mẫu. Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của bản thân báo cáo Ban thường vụ huyện ủy theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Người làm báo cáo Cao Van V

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét